AрцелорМиттал Скопје дел од Денови на електротехника

Настанот „Денови на електротехника“ по осми пат се одржа во СЕТУГС „Михајло Пупин“ а АрцелорМиттал Скопје и овој пат го поддржа со посочување на можностите и перспeктивите што ги нуди електротехничката струка, како и потребите на бизнис секторот од стручен и квалификуван кадар.