AрцелорМиттал Скопје дел од Денови на електротехника, кој се одржа во СЕТУ “Михајло Пупин”